Bảng giá vải giả da, simili giả da bọc ghế sofa • Hình SP Mã SP Giá SL Kho Đặt mua
  Da PVC bọc ghế VP-110021VP-110021249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110022VP-110022170,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110023VP-110023170,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110024VP-110024249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110025VP-110025249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110026VP-110026249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110027VP-110027213,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110028VP-110028213,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110029VP-110029213,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110030VP-110030160,000đ/m98 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110031VP-110031146,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110032VP-110032160,000đ/m100 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110033VP-110033189,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110034VP-110034249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110035VP-110035143,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110036VP-110036189,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110037VP-110037249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110038VP-110038189,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110039VP-110039249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110040VP-110040146,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110041VP-110041235,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110042VP-110042235,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110043VP-110043249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110044VP-110044153,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110045VP-110045290,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110046VP-110046200,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110047VP-110047249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110048VP-110048249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110049VP-110049249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110050VP-110050200,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110051VP-110051160,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110052VP-110052153,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110053VP-110053160,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110054VP-110054200,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110055VP-110055249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110056VP-110056146,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  0